ОИ-03 Издаване на удостоверения по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в "Архив" за търсените от тях документи

12.11.2017 22:00

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdf  Заявление за издаване на удостоверение за липса или наличие на документи в архива на общината


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ИСКАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ В "АРХИВ" НА ТЪРСЕНИТЕ ОТ ТЯХ ДОКУМЕНТИ

 

Правно основание

 

Закон за националния архивен фонд (ЗНАФ)
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (НРООЕСИДУАДОИ)
Правилник за организацията и дейността на общинска администрация - Козлодуй (Устройствен правилник на общинска администрация - Козлодуй)

 

Характеристика

 

Настоящата услуга има за цел да посочи реда и условията за издаване на удостоверения по искане на заинтересованите лица за липса или наличие в архива на община Козлодуй на търсените от тях документи.

Съгласно чл. 10 ЗНАФ архивите осигуряват публичен достъп на потребителите до документите, съхранявани от тях, като за целта създават и поддържат система на научно-справочен апарат.

На основание чл. 12, ал. 1 НРООЕСИДУАДОИ в структурата на община Козлодуй е създаден учрежденски архив като самостоятелно звено.

Чл. 13 НРООЕСИДУАДОИ предвижда, че учрежденският архив има следните функции:

- приемане на документи;

- регистриране и съхраняване на приетите документи;

- създаване на справочен апарат към документите;

- предоставяне на документите за използване;

- извършване на експертиза по ценността на документите;

- предаване на ценните документи в съответния държавен архив.

В учрежденския архив на общината се приемат:

- приключилите до 31 декември на текущата година дела от деловодството и другите структурни звена - не по-късно от 30 юни на следващата календарна година;

- аналогови аудио-визуални документи след извършени монтаж и технически контрол.

В едно с горното научно-техническите документи се приемат в техническия архив след окончателното им съставяне и оформяне и след приемане от техническия съвет на организацията. Досиетата на обектите по капитално строителство се приемат след въвеждане на обекта в експлоатация. За приетите документи се изготвя приемателно-предавателен протокол (чл. 17 и 18 НРООЕСИДУАДОИ).

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

І. Заявител

Заявител може да бъде всяко заинтересовано лице, желаещо да му се издаде удостоверение за наличие на или липса в учрежденския архив на общината на определен документ от значение за упражняване на негови права. Заявител може да бъде и всяко друго лице, когато документа съдържа обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, като в тези случаи достъпа до документа ще се осъществи по реда на ЗДОИ.

ІІ. Компетентен орган

Компетентен орган по настоящата административна услуга е кметът на община Козлодуй, който е възложил тази дейност на главния секретар на общината и лицата на длъжност главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив" от общата общинска администрация към отдел "Административно обслужване".

ІІІ. Необходими документи

За извършване на административната услуга се подава заявление до кмета на общината, като към него се прилагат следните документи:

- документ за самоличност на заявителя;

- удостоверение за регистрация (актуално състояние) за юридически лица и ЕТ;

- документ за платена такса.

ІV. Вътрешен ход

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на община Козлодуй, от където се препращат към отдел "Административно обслужване", където искането се съобщава на главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив". Той проверява дали описания в заявлението документ се съхранява в архива на общината. Ако той е налице, липсва или е предаден на Държавна агенция "Архиви" за съхранение в Националния архивен фонд, длъжностното лице описва тези обстоятелства в изготвено от него удостоверение и го подписва и подпечатва. Ако е изискано от заявителя и документа е налице в архива на общината, в удостоверението се описва и неговото съдържание. В последствие документът се предава в ЦАО, където заявителят може го получи.

При по-обемна документация е възможно заявителят да получи достъп за ползване на място в архива на община Козлодуй. В тази хипотеза и след платена такса, той се допуска в обособено помещение в общината. Там му се предоставя достъп до изисквания документ за определено време и след записването му в книгата на посетителите и съставяне на протокол.

Общият срок за извършване на административната услуга е 7 дни от подаване на заявлението (чл. 57, ал. 2 АПК).

За издаване на удостоверение за липса или наличие на документи в "Архив" на общината се дължи такса в размер на 7 лева.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи