ОИ-02 Издаване на удостоверения УП2 и УП3 за брутното трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

12.11.2017 22:00

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdf  Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход или удостоверение за осигурителен (трудов) стажИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП 2 И УП 3 ЗА БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН И ТРУДОВ СТАЖ

 

Правно основание

 

Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Кодекс на труда (KT)
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)
Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г.)
Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

 

Характеристика

 

Осигурените лица имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Посоченото право се придобива при навършването на определена възраст, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е не по-малък от определено число, така наречените "точки".

Важна роля при формирането на размера на пенсията, в случай че са изпълнени нормативно установените изисквания, има осигурителният доход на лицето.

Въз основа на осигурителния доход на лицето се изчислява индивидуалният му коефициент. Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето (чл. 70, ал. 2 КСО).

Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с осигурителна книжка, с документ по утвърден образец и с данните, които осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (данните по чл. 5, ал. 4 КСО). Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), се установява с данни от информационната система на НОИ (чл. 40, ал. 3 НПОС).

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

Органът, компетентен да издава удостоверение за придобит осигурителен стаж, е осигурителят – работодателят и/или органът по назначаване в случая – кметът на община Козлодуй.

II. Заявител

Заявител по разглежданата процедура е осигуреното заинтересовано лице.

III. Необходими документи

До компетентния орган се подава заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход - обр. УП-2 и/или удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - обр. УП-3. Съгласно разпоредбата на чл. 32 от Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. то трябва да съдържа следната информация: трите имена, ЕГН, адрес и населено място, в което е полаган трудовия стаж, наименованието на осигурителя, при когото е работило, заеманата длъжност, периодът на работа, видът на искания документ и периодът, за който се отнася документът. При промени в наименованието на осигурителя лицето посочва наименованието, което осигурителят е имал по време на полагане на стажа. По възможност лицето посочва предишни и следващи наименования на осигурителя. В заявлението се посочва и вида и каква е услугата. При подаването му се прилагат следните документи:

- документ за самоличност (копие);

- трудова книжка (копие);

- документ за идентичност на имената (ако има различия в имената документа се издава на посочените във ведомостта имена или по лична карта).

При необходимост от лицето се изисква попълване на декларация за идентичност на имената и/или представяне на документ от службата по гражданско състояние към община Козлодуй.

Забележка: Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. В този случай към заявлението се прилага и копие от пълномощното.

IV. Вътрешен ход на услугата

Документите се подават в Центъра за административно обслужване и от там се препращат към отдел "Административно обслужване" на община Козлодуй. Там те се разглеждат от главен специалист "Деловодител и завеждащ общински архив". Последният проверява данните за заявителя в общинските информационни масиви и изготвя исканото удостоверение по образец тип УП-2 или УП-3. Впоследствие то се предава в канцеларията на кмета за подпис и се препраща към ЦАО, от където заявителят го получава.

V. Срок за извършване на административната услуга

За издаване на удостоверение по образец УП-2 и УП-З срокът е до 30 дни.

VІ. Такси

За издаване на образци за пенсиониране - УП-2 и УП-3 не се дължи такса (Раздел IV, т. 23 от Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи