ОИ-01 Достъп до обществена информация

12.11.2017 22:00

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.


pdfЗаявление за достъп до обществена информацияДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Правно основание

 

чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (Наредба № 11 на общински съвет - гр. Козлодуй)

Заповед №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите

Характеристика

 

 

Съгласно легалната дефиниция по чл. 2 ЗДОИ обществена информация по смисъла на същия закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

Забележка "Материален носител" е всеки хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител независимо от вида на записаното съдържание – текст, план, карта, фотография, аудио, визуално или аудио-визуално изображение, файл и други подобни. (§ 1, т. 1 ДР ЗДОИ).

Процедурата не се прилага за достъпа до лични данни, които от своя страна включват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност (§ 1, т. 2 ДР ЗДОИ).

Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са: откритост, достоверност и пълнота на информацията; осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; защита на правото на информация; защита на личните данни; гарантиране на сигурността на обществото и държавата (чл. 6 ЗДОИ).

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

Решението за достъп до обществена информация в община Козлодуй се изготвя от експерт „Връзки с обществеността" към Дирекция „Хуманитарни дейности”.

II. Заявител

Субект на правото на достъп до обществена информация (правоимащ) е всеки български гражданин, чужденец, лице без гражданство, както и всички юридически лица (чл. 4 ЗДОИ).

Достъпът до обществена информация за тези лица е свободен, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

III. Необходими документи

За да получи достъп до обществена информация, заявителят следва да отправи писмено заявление или устно запитване, което се обективира в протокол за приемане на заявление за достъп до обществена информация.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез платформата за достъп до обществена информация Администрацията на Министерския съвет към Администрацията на Министерския съвет. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявленията по ЗДОИ се подават в деловодството на община Козлодуй – в Центъра за административно обслужване или на e-mail obshtina.kozloduy@gmail.com. Всеки заявител получава, при необходимост, компетентна консултация и помощ при попълване на заявлението.

Всяко писмено заявление получава входящ номер, регистрира се в деловодната система на общината и се предава на секретаря на община Козлодуй. Всички заявления, постъпили в администрацията от физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ) получават резолюция за изпълнение по компетентност от секретаря на общината.

След като бъде разгледано от секретаря на общината, заявлението се предоставя на юрисконсулт за правна консултация и становище.

Експерт  "Връзки с обществеността" е лицето, което отговаря за изготвяне на решението за достъп до информация. Съгласно резолюцията той предава заявлението лично на служителите, които могат да предоставят информацията и в чиито компетенции е тя, като проследява хода на работата, следи за спазване на законните срокове, подготвя решението за предоставяне или отказ, а при необходимост подготвя уведомление до заявителя за уточнение или за удължаване на срока.

След като съответния служител подготви информацията, заявена от гражданина, я предоставя на експерт "Връзки с обществеността", който съгласува цялата преписка с юрисконсулт от общината и уведомява заявителя.

Цялата преписка се представя в деловодството, получава изходящ номер и се  предоставя на заявителя по заявеният от него начин, след представяне на платежен документ за разходите при предоставяне на обществената информация (ако такива са дължими, съгласно Заповед № ЗМФ – 1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ).   

Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Устна информация се подава веднага или веднага се насочва гражданина от къде може да я получи, ако тя е обществено значима.

Информация, непотърсена в 30-дневен срок от получаване на решението, не се предоставя (В случаите на неявяване на заявителя или когато не плати определените разходи, се счита, че е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.)

V. Такси

Услугата по предоставяне на достъп до обществена информация е безплатна.

Заявителят, обаче, следва да заплати разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация - те следва да се заплащат по нормативи, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето на информацията. Тези нормативи са определени от министъра на финансите със Заповед № ЗМФ – 1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ (обнародвана в Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.) и са класифицирани според вида на носителя на информацията, както следва:

  1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
  2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
  3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
  4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
  5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
  6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
  7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
  8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
  9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв. 

Забележка: Посочените стойности не включват ДДС.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя (чл. 22 ЗДОИ).

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи