ЕЧ-04 Издаване на разрешение и направление за извозване на строителни отпадъци и земни маси

Дата на публикуване: 12.11.2017 22:00

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdf Заявление за издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци


pdf Заявление за издаване на разрешение за извозване на изкопни земни масиИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ

 

Правно основание

 

Чл. 22, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците
Глава 3 от Наредба №5 за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй
Чл. 6, ал. 2, чл. 9, чл. 104 от Зкона за местните данъци и такси
Наредба 2 за класификация на отпадъците
Наредба 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

 

Характеристика

 

Целта на услугата е да укаже реда и условията за издаване на разрешение и направление за извозване на строителни отпадъци и земни маси.

Съгласно чл. 19 ЗУО, общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. За община Козлодуй това е Наредба № 5.

Според чл. 8, ал. 1 от Наредба № 5, когато дейностите по третиране и транспортиране на строителни отпадъци и земни маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количество на строителните отпадъци и земните маси надвишава 1 куб. м (вкл. линейни обекти), отговорните лица подават заявление по образец и заплащат съответните такси за ползване на депо, въз основа на което общината издава разрешение за третиране и транспортиране (вкл. депониране) на строителни отпадъци и земни маси.

По смисъла на § 1, т. 1 ДР ЗУО "отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от изброените категории.

"Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения (§ 1, т. 5 ДР ЗУО).

"Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда (§ 1, т. 11 ДР ЗУО).

В Списъка на отпадъците, съдържащ се в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3 от 1 април 2004 г., земните маси са включени като вид отпадък от строителство и събаряне.

В Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, изготвян по образец, посочен в Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, задължително се посочват разрешенията и документите за извозване на земни маси. Издаването на разрешение за извозване на строителни отпадъци и земни маси представлява административна услуга, по смисъла на § 1, т. 2, б. "в" от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията, която се извършва от общината. Ето защо относно извършването на тази административна услуга, съответно отказа за извършването й, се прилагат разпоредбите на АПК за издаване и обжалване на индивидуални административни актове.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

Заявлението се подава до кмета на общината.

II. Заявител

Заявител може да бъде собственикът, инвеститорът или изпълнителят на дейността в обекта, от която са формирани отпадъците (чл. 7 от Наредба № 5).

III. Необходими документи

1. заявление;

2. копие на разрешение за строеж;

3. заповедна книга на строежа- не е необходимо;

4. проект за временна организация на движението около строежа (за главни улици).

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението заедно с останалите приложени към него документи се подават в Центъра за административно обслужване. Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на територията", където се изготвя разрешението. Последното се предава на заявителя в Центъра за административно обслужване.

V. Такси

По силата на чл. 10 от Наредба № 5, за депонирането (обработката) на строителни отпадъци и земни маси лицата следва да заплащат такса, определена от общинския съвет в лева/куб. м. Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението, в съответствие с количествата, посочени в него. В Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси за издаване на разрешение и направление за извозване на строителни отпадъци и земни маси се изплащат следните такси:

- за битови - 12 лева;

- за строителни - 12 лева;

- за масово разпространени отпадъци - тор, компост, льос, хумус и др. - 6,60 лева.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
9% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
29% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
63% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи