Екология и чистота
ЕЧ-03 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
12.11.2017

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdfЗаявление за издаване на разрешение за премахване или преместване на растителностИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

 

Правно основание

 

Чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията
Чл. 43-48 от Наредба № 14 на Общински съвет Козлодуй за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Козлодуй
Чл. 19 от Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй
Наредба 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

 

Характеристика

 

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се разрешава кастрене или премахване на растителност на територията на общината.

Съгласно чл. 63, ал. 1 и 2 ЗУТ, кметът на общината организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация. Дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.

На територията на община Козлодуй се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. По изключение растителността се премахва в следните случаи:

1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти; при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

3. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище (чл. 43 от Наредба № 14).

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I.                         Компетентен орган

Разрешение за премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината въз основа на експертно становище.

II. Заявител

Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица, председателя на общинския съвет.

III. Необходими документи

1. заявление;

2. копие на документ за собственост;

3. одобрен инвестиционен проект;

4. решение на общинския съвет- не е необходимо;

5. документ за платена такса;

6. други документи при необходимост.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите. Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти", отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие". Изготвя се експертна оценка за засегнатата растителност и кметът издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите и/или на Националния институт за паметниците на културата, придружена с експертно становище.

В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането. Срокът на валидност на разрешенията е две години.

Срокът за извършване на услугата е 14 дни от подаване на заявлението.

V. Такси

За издаване на разрешително за рязане на дървета или клони по Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност се събира такса в размер на 16 лева на брой (за дървета общинска и държавна собственост не се събира такса).

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?