ЕЧ-02 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи

Дата на публикуване: 12.11.2017 22:00

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdfЗаявление за издаване на разрешение за отсичане или изкореняване на дървета по ЗОСИИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗИ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ

 

Правно основание 

 

Чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущетво
Чл. 17 от Правилника за прилагане на закона за селскостопанскто имущество
Наредба 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

 

Характеристика

 

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се разрешава отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ.

Принципът е, че отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и пътищата е забранено (чл. 32, ал. 1 ЗОСИ). В някои случаи по силата на законова разпоредба тези действия се допускат. Един от тези случаи е предвиден в текста на чл. 32, ал. 2 ЗОСИ. За да бъде издадено разрешение за отсичане и изкореняване на овощни и горски дървета и на лози, трябва да са налице уважителни причини. Другото изискване се отнася до броя и обема на дърветата и лозята, които ще се отсичат – дърветата трябва да са до 5 броя, а лозята – до 1 декар (чл. 32, ал. 2 ЗОСИ).

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

Компетентен да издаде разрешение за отсичане и изкореняване на овощни и горски дървета и на лози в предвидените в чл. 32, ал. 2 ЗОСИ случаи е кметът на общината.

II. Заявител

Заявител е собственикът на имота.

III. Необходими документи

1. Заявление издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ;

2. Необходими документи, които се прилагат към заявлението:

а) решение за възстановено право на собственост на Поземлената комисия;

б) скица/и на имота/ите, издадена в 6-месечен срок преди датата на подаване на искането;

в) договор за доброволна делба (само в случай на делба);

г) удостоверение за наследници, издадено в 6-месечен срок преди датата на подаване на искането (когато искането е от наследник на имота);

д) документ за трасиране на имота/ите.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Писменото заявление заедно с приложените документи се подават в Центъра за административно обслужване. Документите се разглеждат в дирекция "Устройство на територията". След проверката на документите се изготвя заповед за назначаване на комисия за проверка. Заповедта се подписва от кмета. Следва извършване на проверка на място и изготвяне на протокол. Въз основа на протокола се изготвя разрешението или писмо за отказ. В разрешението се вписват обемът и видът на дървесината (чл. 17 ППЗОСИ). Последният етап от вътрешния ход е връчването на разрешението или отказа на заявителя.

Предвиденият срок за услугата е 30 дни.

Съгласно чл. 32, ал. 4 ЗОСИ, отказът да се даде разрешение може да се обжалва по реда на АПК пред кмета на общината в 7-дневен срок от съобщението.

V. Такси

За издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи не е предвидена такса в Наредба № 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
9% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
29% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
63% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи