Екология и чистота
ЕЧ-01 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд и издаване на позволително за транспортиране на дървесина
12.11.2017

 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.pdfЗаявление за маркиране на дървесина и издаване на превозен билетИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД И ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

 

Правно основание

 

Чл. 207 от Закона за горите
Чл. 211, ал. 4 от Закона за горите
Чл. 46, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Козлодуй за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Козлодуй
Наредба 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 

Характеристика

 

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд.

Съгласно чл. 131б ППЗГ, дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на чиято територия е извършен добивът. Марката се изработва по образец, утвърден от председателя на Изпълнителната агенция по горите. Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.

Дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, се транспортира придружена с превозен билет или с писмено удостоверение, издадено от длъжностно лице, определено от кмета на общината. За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 

I. Компетентен орган

Маркирането и издаването на превозен билет се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.

II. Заявител

Заявител е заинтересованото лице - ползвател на дървесина, добита извън горския фонд.

III. Необходими документи

1. заявление;

2. копие от разрешение за отсичане;

3. документ за платена такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите и се разглежда се разглеждат от компетентно длъжностно лице от отдел "Териториално устройство, строителство, екология и икономическо развитие" към дирекция "Устройство на територията, икономически дейности и проекти". Длъжностно лице, определено от кмета на общината, извършва маркировката на дървесината и издава превозен билет. Услугата се предоставя на съответния терен.

Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата е до 3 дни.

V. Такси

Съгласно т. 9 от раздел I на Приложение № 1 към Наредба № 11 на общински съвет – гр. Козлодуй, за маркиране на дърва и издаване на позволително за транспортиране на дървесина 1 лев на пространствен куб. м.

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?