Инвестиционни предложения

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Ясен Симеонов Илиев за „Изграждане на автокомплекс с кафе и офис в собствен мой имот УПИ II – 486, кв. 67, с Бутан, община Козлодуй”
pdf
Решение № ВР-19-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от „Мост медиа” ЕООД за „Изграждане на кула за далекосъобщения и обслужващи помещения към нея”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Обновяване на централния площад на с. Гложене, общ. Козлодуй”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от „Яйца и птици” АД за „Изграждане на склад за опаковки в птицефермата в гр. Козлодуй”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Отвеждане на отпадни води от производството на ХОВ и СВО в Топъл канал – 2 и Главен отводнителен канал на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Евроземеделие 1 ЕООД за „Закупуване на оборудване за преработка на био орехи”

pdfИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца” от  МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

pdfУведомление за инвестиционно предложение   от Георги Иванов Маринов за “Изграждане на авто-комплекс с кафе и офис в собствен мой имот 37798.506.441, в кв. 157 гр. Козлодуй”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Калинка Руменова Панагюрска- Хонг; Бaнг Виет Хонг и ,,К.Б.Х “ OОД за следното: “Пристройка за разширение на съществуващ магазин с местонахождение гр. Козлодуй кв.103 упи  XVI – 603”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Агенция „Пътна инфраструктура” за „Технически проект Основен ремонт и реконструкция на път II-11 „Козлодуй – Хърлец” в участъка от км 83 + 700 до км 95 + 129,68”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй”

pdfРазрешение № 478/ 27.04.2018 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ „Джулиница”, община Козлодуй, област Враца

pdfУведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Подмяна на стъклопрофилите по фасади на Машинна зала 5 и 6 блок” – т. 2.805.1 от ИП

pdfУведомление за инвестиционно предложение от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД за „Изграждане на оптична свързаност между Нов център за управление на авариите (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй и АЕЦ „Козлодуй”

pdfУведомление за Инвестиционно предложение от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за Инвестиционната програма (ИП) ЗА 2018 г. “Ново трасе за дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС-1и ШПС – 2”- T. 2.1044.1 от ИП

pdfУведомление за инвестиционно предложение от “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД  от Инвестиционна програма (ИП) за 2018 г. “ Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на авaрийте на територията на град Козлодуй” -  т. 7.238.1 от ИП

pdfУведомление за инвестиционно предложение от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ДП „РАО” за „Реконструкция и модернизация на конструкциите, системите и компонентите в Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”

pdfУведомление за инвестиционно намерение на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Проектиране и изграждане на нови кабелни линии до обектите от „Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол на „АЕЦ Козлодуй” – т. 2.2042.1 от ИП

pdfУведомление за инвестиционно предложение от „Мост медиа” ЕООД за „Изграждане на пълначна инсталация за сгъстен кислород и склад за дистрибуция”

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, в два участъка”

pdf Уведомление за за инвестиционно намерение за „Откриване на площадка за временно съхранение на отпадъци с кодове - 170107, 170504 и 170506, които ще бъдат съхранявани до извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м” от ЗУО, освен временно съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R13.” от „Сантекс 12” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя халета за селскостопанска продукция, техника и инвентар в П.И. 407002, 407035 и 407037, обединени в УПИ I 407035 в Стопански двор в с. Бутан” от Любомир Бориславов Йотов

 pdfУведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Преустройство на съществуваща сграда в ПИ 37798.501.41 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, за привеждането й в Информационен център на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД” – т. 8.064.1 от ИП

pdfУведомление за инвестиционно предложение от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за "Топлоснабдяване на общинска сграда на ул. "Васил Воденичарски" №1 - изграждане на външно топлозахранване, абонатна станция и  вътрешна отоплителна инсталация" - т. 7.333.1 от ИП

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Борис Иванов Петков за "Изграждане на навес-хале за селскостопански инвентар"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от "КОНТО-ЛЕКС" ООД за "Преустройство на Кафене и търговско туристически център в БАР-КЛУБ ДИСКОТЕКА"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" за "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на пред проектно проучване за проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube"

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Деница Симеонова Петрова за „Изграждане на магазин за промишлени стоки и гараж в незастроен имот – ново строителство”

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook