Инвестиционни предложения

pdfИнформация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция на зелената система, тротоарната настилка и паркинги в ЦГЧ на гр. Козлодуй”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕВРОБИЛД” ООД за поставяне на втори „Мобилен бетонов възел М1” гр. Козлодуй в поземлен имот с идентификатор 37798.507.456 по плана на гр. Козлодуй, собственост на „Мост медиа” ЕООД гр. Враца
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция и рехабилитация на ул. Дондуков в гр. Козлодуй”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Емил Зайков и Ивелина Антрова за преустройство и смяна на предназначението на гараж и мазе във фризьорски салон
pdfДопълнение към Уведомление за инвестиционно предложение от „Напоителни системи” ЕАД, клон Мизия за отглеждане на аквакултури в яз. „Аспарухов вал”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на НИМ филиал Радецки – Администрация, град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, ул. „Христо Ботев” № 82, ПИ с идентификатор 37798.501.6, кв. 41, парцел I”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда – административна сграда, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от: „ Напоителни системи” ЕАД клон Мизия за „Отглеждане на аквакултури”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение „Участие в Евро програма  по Мярка 6:4:1 Развитие на селските райони за закупуване на нова мобилна трошачна машина”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „РАО” за „Преустройство на сградата на Дизел-генераторна станция-1 за целите на извеждане от експлоатация”
pdfУведомление за инвестиционно намерение от „ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК" ЕООД за 
Изграждане на административна сграда, производствено хале с размери 60м х 15м х 5м и складова база за необходимите по основната дейност на дружеството резервни части и спомагателни материали"
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели на сградата на КПП „Валята”, поземлен имот КЕ 218 от КВС на с. Хърлец”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Галя Матеева за „Преустройство на сграда в „Център за красота”
pdf
Уведомление за инвестиционно предложение от Ясен Симеонов Илиев за „Изграждане на автокомплекс с кафе и офис в собствен мой имот УПИ II – 486, кв. 67, с Бутан, община Козлодуй”
pdf
Решение № ВР-19-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца („ВиК” ООД, гр. Враца)”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от „Мост медиа” ЕООД за „Изграждане на кула за далекосъобщения и обслужващи помещения към нея”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Обновяване на централния площад на с. Гложене, общ. Козлодуй”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от „Яйца и птици” АД за „Изграждане на склад за опаковки в птицефермата в гр. Козлодуй”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Отвеждане на отпадни води от производството на ХОВ и СВО в Топъл канал – 2 и Главен отводнителен канал на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Евроземеделие 1 ЕООД за „Закупуване на оборудване за преработка на био орехи”
pdfИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца” от  МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
pdfУведомление за инвестиционно предложение   от Георги Иванов Маринов за “Изграждане на авто-комплекс с кафе и офис в собствен мой имот 37798.506.441, в кв. 157 гр. Козлодуй”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Калинка Руменова Панагюрска- Хонг; Бaнг Виет Хонг и ,,К.Б.Х “ OОД за следното: “Пристройка за разширение на съществуващ магазин с местонахождение гр. Козлодуй кв.103 упи  XVI – 603”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Агенция „Пътна инфраструктура” за „Технически проект Основен ремонт и реконструкция на път II-11 „Козлодуй – Хърлец” в участъка от км 83 + 700 до км 95 + 129,68”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй”
pdfРазрешение № 478/ 27.04.2018 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ „Джулиница”, община Козлодуй, област Враца
pdfУведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Подмяна на стъклопрофилите по фасади на Машинна зала 5 и 6 блок” – т. 2.805.1 от ИП
pdfУведомление за инвестиционно предложение от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД за „Изграждане на оптична свързаност между Нов център за управление на авариите (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй и АЕЦ „Козлодуй”
pdfУведомление за Инвестиционно предложение от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за Инвестиционната програма (ИП) ЗА 2018 г. “Ново трасе за дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС-1и ШПС – 2”- T. 2.1044.1 от ИП
pdfУведомление за инвестиционно предложение от “АЕЦ – Козлодуй” ЕАД  от Инвестиционна програма (ИП) за 2018 г. “ Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на авaрийте на територията на град Козлодуй” -  т. 7.238.1 от ИП
pdfУведомление за инвестиционно предложение от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО за „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от ДП „РАО” за „Реконструкция и модернизация на конструкциите, системите и компонентите в Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”
pdfУведомление за инвестиционно намерение на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Проектиране и изграждане на нови кабелни линии до обектите от „Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол на „АЕЦ Козлодуй” – т. 2.2042.1 от ИП
pdfУведомление за инвестиционно предложение от „Мост медиа” ЕООД за „Изграждане на пълначна инсталация за сгъстен кислород и склад за дистрибуция”
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй за „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, в два участъка”
pdf Уведомление за за инвестиционно намерение за „Откриване на площадка за временно съхранение на отпадъци с кодове - 170107, 170504 и 170506, които ще бъдат съхранявани до извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м” от ЗУО, освен временно съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R13.” от „Сантекс 12” ЕООД
pdfУведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя халета за селскостопанска продукция, техника и инвентар в П.И. 407002, 407035 и 407037, обединени в УПИ I 407035 в Стопански двор в с. Бутан” от Любомир Бориславов Йотов
 pdfУведомление за инвестиционно предложение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за „Преустройство на съществуваща сграда в ПИ 37798.501.41 по кадастралната карта на гр. Козлодуй, за привеждането й в Информационен център на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД” – т. 8.064.1 от ИП
pdfУведомление за инвестиционно предложение от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за "Топлоснабдяване на общинска сграда на ул. "Васил Воденичарски" №1 - изграждане на външно топлозахранване, абонатна станция и  вътрешна отоплителна инсталация" - т. 7.333.1 от ИП
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Борис Иванов Петков за "Изграждане на навес-хале за селскостопански инвентар"
pdfУведомление за инвестиционно предложение от "КОНТО-ЛЕКС" ООД за "Преустройство на Кафене и търговско туристически център в БАР-КЛУБ ДИСКОТЕКА"
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" за "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на пред проектно проучване за проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и съпътстващите го проучвания - FAST Danube"
pdfУведомление за инвестиционно предложение от Деница Симеонова Петрова за „Изграждане на магазин за промишлени стоки и гараж в незастроен имот – ново строителство”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook