Проект „Ремонт, външно саниране и подмяна дограма на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1927" село Хърлец, община Козлодуй”

Проект Ремонт, външно саниране и подмяна дограма на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1927" село Хърлец, община Козлодуй”

 

 

 

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

 

Стойност на проекта: 390 404,34 лв.

 

Продължителност на проекта: 36 месеца

 

Цел на проекта: Повишаване качеството на живот чрез подобряване достъпа на населението до културни услуги.

 

Кратко описание:

Проектът предвижда извършването на ремонт, външно саниране и подмяна дограма на Народно читалище ”Никола Йонков Вапцаров-1927” село Хърлец, община Козлодуй.

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook