Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”

Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”

 

 

 

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

 

Стойност на проекта: 5 862 917,08 лв.

 

Продължителност на проекта: 36 месеца

 

Цел на проекта: Подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

 

Кратко описание:

Проектът предвижда:

  1. Реконструкция и рехабилитация на oбщински път VRC-1053, по плана на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с пристанище Козлодуй в участъка от км 1+406.18 /от 632/ до км 2+840.23 /от 1002/ и от км 4+589.00 /от 34 до км 6+912.52.
  2. Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-3054, по плана на с. Хърлец, общ. Козлодуй, свързващ републикански път II-11 с крепостта Аугуста.

 

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook