Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”

Проект Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”

 

 

 

Източник на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

 

Стойност на проекта: 5 797 943,33 лв.

 

Продължителност на проекта: 36 месеца

 

Цел на проекта: Подобряване условията на живот в с. Хърлец чрез подобряване достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура.

 

Кратко описание:

Проектното предложение включва изграждане на главни и второстепенни водопроводни  клонове и СМР по реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Хърлец, общ. Козлодуй. Общата дължина на подменената водопроводна мрежа ще е 18 848 метра и 505 броя сградно водопроводни отклонения.

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook