Информация

docЗАКОН ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - АКТУАЛЕН КЪМ 01.01.2017г.

 

 СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка със зачестилите въпроси относно начина на получаване на Удостоверение за наличие и/или липса на задължения към Община Козлодуй за подписване на договори и процедури по обществени поръчки с възложител „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, Ви уведомяваме ,че:
Удостоверението за наличие и/или липса на задължения в оригинал може да получите:
1. Лично от лице, представляващо юридическото лице
2. От упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице
3. По куриер ( за Ваша сметка)

По Ваше искане копие от документа се предоставя на възложителя „АЕЦ Козлодуй” ЕАД по електронен път.
За целта е необходимо в подадено от Вас искане да укажете и начина на получаване на удостоверението.
Удостоверението се изготвя след заплащане на услугата в следните срокове:
- За срок от 7 дни – цена на услугата 4,00 лева
- За срок от 3 дни – цена на услугата 6,00 лева
- За срок от 1 ден – цена на услугата 8,00 лева
- В деня на подаване на искането – цена на услугата 12,00 лева

Банкова сметка на Община Козлодуй: IBAN с-ка № BG 84 SOMB 9130 8436 5415 44 , банков код BIG – SOMB BGSF, Общинска банка АД, вид плащане 44 80 07


От дирекция „ Местни данъци и такси”


Актуална информация за 2017г. 

СРОКОВЕ

ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ ЗА 2017 год.

 

 

За данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

- до 30 юни – първа вноска

- до 31 октомври – втора вноска

На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

 

За данък върху превозните средства

- до 30 юни – първа вноска

- до 31 октомври – втора вноска

На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

 

Патентен данък

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък подават данъчна декларация до 31 януари 2017 година.

Патентният данък за 2017г. ще се заплаща в следните срокове:

- до 31 януари – първа вноска

-  до 30 април –втора вноска

-  до 31 юли – трета вноска

-  до 31 октомври – четвърта вноска.

На предплатилите за цялата година в срок до 31 януари се прави отстъпка 5 на сто.

 

 

Такса кучета - в размер на 10,00 лева в срок до 31 март

 

Туристически данък

Лицата, които предлагат нощувки подават данъчна декларация до 30 януари 2017 година.

Срок за внасяне на данъка за 2016г. – до 1 март 2017г.

Срок за внасяне на дължимият данък за 2017г. – до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките.

 


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook