Сметка за местни данъци и такси

Сметка за местни данъци и такси

IBAN с-ка  № BG84SOMB91308436541544 , банков код BIC – SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД,  клон Козлодуй

Списък на използваните кодове за вид плащане за сметка 7311 “Разпределяеми приходи на местните бюджети” 

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви върху данъка

44 22 00 – Данък върху наследствата

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви върху данъка

44 24 00 – Такса битови отпадъци и лихви върху таксата

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 28 00 – Туристически данък

44 34 00 – Други данъци и лихви върху тях

44 65 00 – Глоби


Плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook