Съкратен вариант на решенията

Решение №503
23.07.2018

 

ПРОТОКОЛ № 54 от 20.07.2018 г.
/извънредно/
 

Решение

№ 503
Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 – „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”.

Решение №484 до №502
10.07.2018
ПРОТОКОЛ № 53 от 05.07.2018 г.
 

Решение
№ 484 

Включва нова точка в дневния ред.

Решение
№ 485

Приема нова Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 486
Приема Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
Решение
№ 487
Приема Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй. Приема Комисия за разглеждане на подадени документи и осъществяване на контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция и други медицински манипулации.
Решение
№ 488
Определя представители от Общински съвет, Козлодуй в Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй.
Решение
№ 489
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие” гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 490
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 407 000,00 лв. /четиристотин и седем хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”, по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 491
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 99 000,00
лв. /деветдесет и девет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 492
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 395 000,00 лв. /триста деветдесет и пет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”, по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 493
Увеличава общата численост на персонала, на пряко подчинение на кмета на Общината с 1 нова щатна бройка - Длъжностно лице по защита на личните данни, която да се
финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.08.2018 г.
Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности” с 1 нова щатна бройка – Младши експерт „Зелена система”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.08.2018 г., като бройките в дирекцията от 12 стават 13.
Решение
№ 494
Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2018 г. за
управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с отдаване под
наем на общинско помещение, представляващо част от сграда на ОДЗ „Радост”, с площ
70 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”.
Решение
№ 495
Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2018 г. за
управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с отдаване под
наем на общинско помещение, представляващо партерна част в сграда на ОДЗ
„Радост”, с площ 120 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, ул. „Васил
Воденичарски”.
Решение
№ 496
Дава съгласие да се измени и допълни т. 8 от решение № 407 по протокол № 45 от 25.01.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй, като думите „90%” се заменят със „100%” и след думите „до 85 км” се добавя „които влизат в осигурителния и облагаемия доход”.
Решение
№ 497
Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето на Община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 498
Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 499
Отменя решение № 607 по протокол № 35 от 22.12.2006 г. на Общински съвет, Козлодуй. Дава съгласие получения от МОН за Община Козлодуй автобус марка „OTOVOL – IVECO” с per. № BP 9012 ВС, считано от 01.08.2018 г. да се предостави за ползване, управление и стопанисване на Община Козлодуй, като преимуществен ползвател на превозното средство е СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.
Решение
№ 500
Одобрява участието на Община Козлодуй в Учредителен комитет за създаване на Организация за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР).
Решение
№ 501
Дава съгласие Община Козлодуй да стане член на Асоциацията на българските градове и региони.
Решението не се приема.
Решение
№ 502
Приема текст на Становище от Общински съвет, Козлодуй относно намаляване дължината на предвидената за изграждане канализационна мрежа за агломерация Козлодуй във връзка с РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.

Решение №483
21.06.2018
ПРОТОКОЛ № 52 от 20.06.2018 г.
/извънредно/

 

 

 Решение

№ 483
Общински съвет Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да предостави оперативни средства на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан под формата на временен безлихвен заем за осъществяване на дейности по проект „Природата няма граници“ (Naturehasnoborders) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Решение №468 до №482
13.06.2018
ПРОТОКОЛ № 51 от 31.05.2018 г.
 
Решение
№ 468
Община Козлодуй да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране местни приходи от бюджета на община Козлодуй на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй в размер на 52 700,00 за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”.
Решение
№ 469
В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 3 през 2018 г., изменя наемната цена по т. 11, 12 и 13, както следва: 11. Пом. № 4 с площ 12,5 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец; 12. Пом. № 5 с площ 27 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец; 13. Пом. № 6 с площ 38 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец в бившата сграда на Данъчно управление.
Решение
№ 470
Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 год. с отдаване под наем на част от помещение (28 кв.м.) в новата сграда на СУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, с предназначение лавка за срок от 3 години.
Решение
№ 471
Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 64 кв. м. РЗП към съществуваща сграда с ид. 37798.512.24.2, находяща се в гр. Козлодуй, ж. к. 2А, до бл. 65 (сграда – бивша Гранична полиция). Правото на пристрояване и надстрояване се учредява на Галя Матеева за изграждане на обект: Сграда за услуги „Дом за красота”.
Решение
№ 472
Приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 473
Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 474
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор Улици по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй.”
Решение
№ 475
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор Площи по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев/ и обновяване на парк в централната част на с. Гложене,”
Решение
№ 476
Одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2016 г. на стойност 438 496,78 лв. без ДДС и 526 196,14 лв. с ДДС и Приложение № 2 за 2017 г. на стойност 89 918,10 лв. и 107 901,72 лв. с ДДС, за преминаване в управление на АВиК, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.
Решение
№ 477
Приема Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 478
Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 479
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г.
Решение
№ 480
Възлага на кмета на общината да внесе в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца списък с приоритетните обекти на община Козлодуй за изграждане и ремонти на ВиК съоръжения с настоятелно искане обектите да бъдат включени в Инвестиционната програма на Асоциацията през 2018 и 2019 г. и в Подробната инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД, гр. Враца за срока на договора му с АВиК, гр. Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
Решение
№ 481
Добавя нова т. 5 в дневния ред за извънредно заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г.
Решение
№ 482
Дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва в извънредно заседание на ОС на АВиК, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г.

Решение № 467
08.05.2018


ПРОТОКОЛ № 50 от 30.04.2018 г.

/извънредно/ 

Решение
№ 467

Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.


Решение №446 до №466
26.04.2018

ПРОТОКОЛ № 49 от 22.04.2018 г.
/проведено в с. Арбанаси/

 

 

Решение
№ 446

Включва нови точки в дневния ред.

Решение
№ 447

Приема анализ за финансовото, материалното и кадрово осигуряване на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2017 г.

Решение
№ 448

Приема годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 449

Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.

Решението не се приема.

Оспорена процедура по гласуването.

Повторно гласуване със следв. реш. № 450.

Решение
№ 450

Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.

Решението не се приема.

Повторно гласуване с реш. № 467.

Решение
№ 451
Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с продажба на поземлен имот с ид. 37798.501.81, УПИ № ХХІ, площ от 5 174 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 259, гр. Козлодуй; поземлен имот с ид. 37798.501.2, УПИ № ІІІ,  площ от 2 468 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; находящ се в кв. 259, гр. Козлодуй. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските поземлени имоти, които оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите, както следва: за имот с ид. 37798.501.81 в кв. 259 от ЗРП – 338 900 лв., за имот с ид. 37798.501.2 в кв. 259 от ЗРП – 161 650 лв.
Решение
№ 452
Упълномощава  кмета  на  Община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 16 195,00 лева за обезпечаване на 100 % от размера на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие” –  Разплащателна  агенция.
Решение
№ 453
Одобрява Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 454
Дава съгласие „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, с. Гложене да продължи да функционира с капацитет 10 места, „Защитено жилище за лица с психични разстройства”, с. Гложене да продължи да функционира с капацитет 10 места. При освобождаване на място се преустанови настаняването на нови потребители до достигане на максимално определения капацитет от 8 места.
Решение
№ 455
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
Решение
№ 456
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на Общински съвет за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 457
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879” гр. Козлодуй през 2017 г.
Решение
№ 458
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране  от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Хърлец през 2017 г.
Решение
№ 459
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899” с. Гложене през 2017 г.
Решение
№ 460
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от  НЧ „Заря - 1911” с. Бутан през 2017 г.
Решение
№ 461
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926” с. Крива бара през 2017 г.
Решение
№ 462
Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца да участва в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, насрочено за 30.04.2018 г. от 13.00 часа. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Петя Пламенова Иванова-Николова – главен юрисконсулт на община Козлодуй, със същите правомощия.
Решение
№ 463
Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Памела Красимирова Георгиева и Ивайло Красимиров Георгиев.
Решение
№ 464
Възлага на Председателя на Общински съвет, Козлодуй да упълномощи адвокат за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 6759/2017 г. по описа на Върховен административен съд.
Решение
№ 465

Намалява частта на Капиталовия списък  (Приложение № 3) чрез съответните дейности и параграфи поради сключени договори на по-ниска стойност.

Увеличава капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи.

Премахва от капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи.

Решение
№ 466
Дава съгласие СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан да участва като партньор на Техникум „Стефан Милку”, гр. Калафат в изпълнението на проект „Природата няма граници”, по Програма за трансгранично сътрудничество: Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020. Средствата за съфинансиране в размер на 2 % от общата стойност на проекта – 3930,55 евро /три хиляди деветстотин и тридесет евро и петдесет и пет цента/ ще бъдат осигурени от бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан. 

 

 

Решение №442 до №445


ПРОТОКОЛ № 48 от 11.04.2018 г.

/извънредно/ 

 

Решение
№ 442

Включва нова точка в дневния ред.

Решение
№ 443
Одобрява и дава съгласие Кметът да сключи споразумение за партньорство с Община Медведжа от Република Сърбия във връзка с подаване на проектно предложение „Балкански туристически мост – природата и традицията заедно” по Програма INTERREG-IPA.
Решение
№ 444
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програмата INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с проектно предложение „Бълкански туристически мост – природата и традицията заедно” по Приоритетна ос:1 Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.2 Трансграничен туристически продукт, в срок 23.04.2018 г.
Решение
№ 445
Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй да се проведе на 23.04.2018 г. в с. Арбанаси, обл. Велико Търново.

 


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook