Съкратен вариант на решенията

Решение №422 до №441
26.03.2018

 ПРОТОКОЛ № 47 от 22.03.2018 г.

 

Решение
№ 422

Включва нови точки в дневния ред.

Решение
 № 423

Приема за сведение информация от Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй на територията на община Козлодуй за 2017 г.

Решение
 № 424

Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2017 г.

Решение
 № 425

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй през 2017 г.

Решение
 № 426

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Решение
 № 427

Приема Мониторингов доклад за изпълнените през 2017 г. дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 – 2017 г.)

Решение
 № 428

Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2017 г. в община Козлодуй и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. в община Козлодуй.

Решение
 № 429

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй 2015-2020 г. за 2017 г.

Решение
 № 430

Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2018 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни. Приема Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй.

Решение
 № 431

Увеличава общата численост на персонала в Дирекция „Хуманитарни дейности” от 13 на 14 бройки, в отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”, от 6 на 7 бройки, в рамките на общата численост на персонала за общинска администрация, считано от 01.04.2018 г.

Решение
 № 432

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за предоставяне в управление на Асоциацията по  водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца – канализация по ул. „Г. Димитров”, гр. Козлодуй.

Решение
 № 433

Одобрява ПУП - ПРЗ за изменението на ЗРП на с. Хърлец за квартали 63а, кв. 110, кв. 119 и кв. 120, обхващащи улици – част от ул. „Александър Стамболийски”, „Г. С. Раковски”, „Т. Каблешков”, „Драва” и „Витоша”.

Решение
 № 434

 Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 16 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2018 г. и се изчисляват на база издадени карти от  превозвача ЕТ „Антон Иванов” гр. Козлодуй.

Решение
 № 435

 Дава съгласие да се актуализира приетия бюджет на община Козлодуй за 2018 г. със сумата от 80 931,00 лв. - СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ДГ „Радост”, гр. Козлодуй, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение
 № 436

Упълномощава  кмета  на  община Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  80 975,00 лв. за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане на предварителните разходи по договор за отпускане на финансова помощ № 06/07/2/0/00537/ 19.02.2018 г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежащи към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Решение
 № 437

Определя Проект „Реконструкция на парк в централната част на с. Гложене” като приоритетен и го включва в Индикативната таблица на Общински план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020 г., Приоритетна област на въздействие 2.6: Подобряване на физическата среда в населените места.

Решение
 № 438

Приема Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2017 г. в изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г.

Решение
 № 439

Приема Общински план за младежта за 2018 г.

Решение
 № 440
Създава ПК по ЗПКОНПИ към ОбС и заличава ПК по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ.
Решение
 № 441
Утвърждава образец на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ.

Решение №419 до №421
19.02.2018

 ПРОТОКОЛ № 46 от 15.02.2018 г.

 

Решение
№ 419

Приема Декларация за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
Решение
 № 420
Приема Обръщение към Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с предложения, свързани с кризата с общинското здравеопазване.
Решение
 № 421

Дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Врацa, да участва при приемане на Бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената  територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2018 г., Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г., Отчет за дейността за 2017 г., Годишен финансов отчет за 2017 г.

При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов.

Решение №406 до №418
26.01.2018

 

ПРОТОКОЛ № 45 от 25.01.2018 г.

 

Решение
№ 406

Включва нова точка в дневния ред.
Решение
 № 407
Приема Бюджет на Община Козлодуй за 2018 г.
Решение
 № 408
Приема Статут на общинските жилища за 2018 г.
Решение
 № 409
Определя имоти – ЧОС, които подлежат на задължително застраховане.

Решение
 № 410

Одобрява частична промяна в административната структура на общинска администрация, в сила от 01.02.2018 г., дирекции УТСИД ФСД и УС.
Решение
 № 411
Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Решение
 № 412
Отменя свое решение № 359 по протокол № 39 от 31.10.2017 г.
Решение
 № 413
Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Освободител” и ул. „Ломска” до кръстовището с обходен път – двугодишно изпълнение” пред Фонд „РАО” за бюджетната 2019 и 2019 г. при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 20% финансиране от общинския бюджет.
Решение
 № 414
Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
Решение
 № 415
Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ І и ІІ, представляващи част от поземлен имот № 431004 в местност „Мерата”, землището на с. Гложене – частна общинска собственост с отреждане „за гробищен парк” с цел урегулиране на заснетите граници при запазване на отреждането му и съобразяване с наличния по западната граница вътрешен път – тупик.
Решение
 № 416
Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Хърлец – 1 260,00 лв.
Решение
 № 417
Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Гложене – 1 350,00 лв.
Решение
 № 418
Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Крива бара – 930,00  лв.

 

 

 


Решение №396 до №405
12.01.2018ПРОТОКОЛ № 44 от 11.01.2018 г.

 

Решение
№ 396

Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Решение
 № 397
Утвърждава Програма за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност” за 2018 г.
Решение
 № 398
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”
Решение
 № 399
Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2018 г., съгласно Прил. № 1. Одобрява необходими разходи за План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2018 г., съгласно Приложение № 1, на обща стойност 2 637 297 лв.

Решение
 № 400

Приема Отчет на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
Решение
 № 401

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:Прогнозни приходи в размер на 550 000 лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2; Прогнозни приходи в размер на 500 000 лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем, описани в Приложение № 3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 50 000 лв.

Решение
 № 402
Одобрява изготвените пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., които оценки да  бъдат начални цени за продажба.
Решение
 № 403
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй.
Решение
 № 404
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Козлодуй.
Решение
 № 405
Приема Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г.

 


Решение №382 до №395
29.12.2017

ПРОТОКОЛ № 43 от 21.12.2017 г.

 

Решение
№ 382

Включва нова точка в дневния ред.

Решение
№ 383

Увеличава общата численост на персонала в Кметство Крива бара с 1 щатна бройка – работник-поддръжка, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2018 г., като бройките в кметството от 2 стават 3.

Решение
№ 384

Увеличава плана на приходите и разходите по бюджета на община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 385
Приема община Козлодуй да подпомага обучението на двама студенти от община Козлодуй – един в направление „Педагогика”, област „Педагогически науки”, с приоритет по специалности Математика, Физика, Химия, Английски език, Логопедия или ресурсен учител и един в направление „Медицина”, област „Здравеопазване и спорт”, специалност „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра” от учебната 2018/2019 г. Необходимите средства в размер на 3 100 лв. да се заложат в бюджета на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 386
Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба  на общински поземлен имот с номер 545004, ЕКАТТЕ 77548, находящ се в землището на с. Хърлец, местност „Мерата”, община Козлодуй, с площ 1,002 дка и начин на трайно ползване: друга селищна територия. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския поземлен имот в размер на 6 513,00 лв., която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
Решение
№ 387
Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на Сертификат клас В и одобрява образец на Сертификат за инвестиция клас В.
Решение
№ 388
Приема План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020 г.).
Решение
№ 389
ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, съвместно с представители от общинската администрация и ръководствата на читалищата от общината да преразгледат Механизма за разпределяне на общинската годишна субсидия на читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй.
Решение
№ 390
Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2018 г. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сума в размер на 60 000 лв.
Решение
№ 391
Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 392
Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018-2021 г. и План за действие за изпълнение на Програмата.
Решение
№ 393
Приема Общински екологичен календар за 2018 г. и план – сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 18 180 лв., необходима за реализиране на дейностите по Общински екологичен календар за 2018 г.
Решение
№ 394
Отменя решение № 372 по протокол № 41 от 30.11.2017 г.
Решение
№ 395
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Проект „Красива България”, с проект: „Вътрешен ремонт на административна сграда на община Козлодуй. След одобрение да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 52 % от общия бюджет на проектното предложение в размер на 79 160,81 лв. от бюджета на община Козлодуй за 2018 г.

Решение №365 до №381
07.12.2017

ПРОТОКОЛ № 42 от 05.12.2017 г.
/извънредно/

 

Решение
№ 380

Определя д-р Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева за представител на община Козлодуй в състава на комисията за изработване на Областна здравна карта на област Враца.

Решение
№ 381

Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства пред ПУДООС с проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй”.

 


ПРОТОКОЛ № 41 от 30.11.2017 г.

 

Решение
№ 367

1. Да не се променя собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години.
2. Община Козлодуй да придобие собствеността върху изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество.
3. Одобрява Анекс № 1 към Споразумение за партньорство - Общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа се споразумяват, че за гарантиране на устойчивостта на инвестицията по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, по BG16M10P002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Решение
 № 368

1. Община Козлодуй осигурява от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО оборотни средства за финансиране на данък върху добавената стойност (ДДС) за дейностите по проектно предложение “Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово”, преди данъкът да бъде възстановен от НАП, както следва: Финансиране на 25% (двадесет и пет процента) от оборотните средства,необходими за покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране и за дейности, общи за проектното предложение, но не повече от размера на натрупаните отчисления; Финансиране на оборотните средства, необходими за покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на територията на община Козлодуй, но не повече от размера на натрупаните отчисления;
2. Финансирането ще се осъществи от отчисленията по чл. 64 от ЗУО при условие, че след възстановяване на ДДС от НАП, общината се задължава да внесе по банковата сметка на РИОСВ – Враца възстановената сума.

Решение
 № 369
Дава съгласие община Козлодуй да осигури наличния финансов ресурс в размер на 206 450,00 /двеста и шест хиляди четиристотин и петдесет/ лева от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за осигуряване на собствен принос (съфинансиране) за доизграждане на Клетка № 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Оряхово.
Решение
 № 370
Отлага вземането на решение за допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 545004, находящ се в с. Хърлец, местност „Мерата” за следващо заседание на Общинския съвет - изготвяне на нова данъчна и нова пазарна оценка.

Решение
 № 371

Определя нови пазарни цени на общинските земеделски имоти № 543001, № 543002, 543003, 543004, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, местност „Мерата”, с. Хърлец.
Решение
 № 372
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти с № 543001 с площ 1,248 дка, № 543002 с площ 1,179 дка, № 543003 с площ 1,568 дка и № 543004 с площ 1,383 дка, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, местност „Мерата”, с. Хърлец,
Решение
 № 373
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 743002, ЕКАТТЕ 07116, с площ 0,797 дка, начин на трайно ползване: НМ извън регулация, находящ се в землището на с. Бутан.
Решение
 № 374
Приема Отчет за изразходените средства за реализиране на Програма „Ботеви дни 2017 г.”
Решение
 № 375
Приема Програма „Ботеви дни 2018 г.” и план-сметка за необходимите финансови средства за нейното реализиране - 46 300 лв.
Решение
 № 376
Приема Общински културен календар за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране - 71 990 лв.
Решение
 № 377
Приема Общински спортен календар за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране - 35 900 лв.
Решение
№ 378
Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране - 39 750 лв.
Решение
 № 379
Приема разпределение на средства, съобразно Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове – 15 000 лв.

 

ПРОТОКОЛ № 40 от 21.11.2017 г. 
/извънредно/

 

Решение
№ 365

Приема становище на ПК по законност, във връзка със Заповед № ПО-07-21/03.11.2017 г. на Областния управител на област Враца, с която се връща за ново обсъждане решение № 361 по протокол № 39/31.10.2017 г. на Общински съвет, Козлодуй.

Решение
№ 366

Приема повторно решение № 361 по протокол № 39 от 31.10.2017 г.

 


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook