Съкратен вариант на решенията

Решение №522 до №532
14.09.2018

ПРОТОКОЛ № 56 от 12.09.2018 г.

Решение

№ 522
Приема Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2018/2019 г.

Решение

№ 523
Приема информация за резултатите от прилагането на Наредба № 21 на Общински съвет, Козлодуй за записване, преместване и отписване на децата в детските градини на територията на община Козлодуй. Предложенията за изменения и допълнения в Наредба № 21 да бъдат обсъдени след извършване на анализ за тяхната законосъобразност и целесъобразност до края на календарната година. При необходимост общинска администрация да изготви доклад с мотиви за изменения и допълнения на нормативния акт.

Решение

№ 524
Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2018/2019 г.

Решение

№ 525
Разрешава формирането на маломерни паралелки в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 526
Разрешава формирането на маломерни паралелки в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 527
Разрешава формирането на маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене.

Решение

№ 528

Увеличава дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие параграф 10-15 със сумата от 93 679,41 лв., която представлява върнат временен безлихвен заем от 2017 г. по проект «Независим живот», параграф 76-00.

Намалява дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие параграф 10-15 със сумата от 101 325,42 лв. Сумата ще бъде прехвърлена по параграф 62-01 в извънбюджетната сметка, като по този начин ще се балансира бюджетът.

Намалява частта на Капиталовия списък.

Увеличава капиталовата програма на общината.

Премахва от капиталовата програма на общината.

Променя плащането според източника на финансиране.

Решение

№ 529
Дава съгласие имот № 520005, находящ се в землището на с. Гложене да се раздели на два имота - имот № 520006 с площ 1,106 дка и имот № 520007 с площ 1,384 дка. Предоставя на Общинска служба по земеделие гр. Козлодуй земеделска земя от Общинския поземлен фонд, включена в регистъра на имотите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, представляваща имот № 520006.

Решение

№ 530
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажба на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Цанко Церковски”

Решение

№ 531
Приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Козлодуй 2018 – 2020 г.

Решение

№ 532

Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй, предвидено за последната седмица на месец октомври, да се проведе в кметство Бутан.

Решение №504 до №521
03.09.2018

ПРОТОКОЛ № 55 от 30.08.2018 г.

Решение
№ 504

Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 505
Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Решение

№ 506 
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Решение

№ 507
Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г.

Решение

№ 508
Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Решение

№ 509
Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 407 по протокол № 45/25.01.2018 г. бюджет на Община Козлодуй за 2018 г. със сумата от 1085,52 лв.

Решение

№ 510
Приема за сведение информация от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй за етапа на реализация на проекти, по които Община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.

Решение

№ 511
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2018 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажба на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ”Радецки” № 89.

Решение

№ 512
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2018 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажбата на общинския имот, находящ се западно от МЦ „Дарис”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 513
Одобрява изготвената нова пазарна оценка на общинския имот, находящ се на ул. ”Крайречна”, гр. Козлодуй, в размер на 14 600,00 лв.

Решение

№ 514

Дава съгласие Община Козлодуй да подаде формуляр за кандидатстване по „Инвестиционна програма за климата” по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Решение

№ 515

Дава съгласие за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2018/2019 г.

Решение

№ 516

Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Решение

№ 517

Дава съгласие Община Козлодуй да стане член на Асоциацията на българските градове и региони.

Решение

№ 518

Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца – „Изместване на съществуващите питейни водопроводи, попадащи в района на площадка „Радиана” и изграждане на водопроводно отклонение за площадка „Радиана” с дължина на трасето 1130 м, преминаващо през ПИ 001141, ПИ 000218, ПИ 000254 и новообразуван имот ПИ 000388 в местност „Старите лозя”, землище на с. Хърлец, Община Козлодуй.

Решение

№ 519

Изменя текста на т. 3 от решение № 467 по протокол № 50 от извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 30.04.2018 г.

Решение

№ 520

Наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, с. Гложене, ул. „Йонко Милев” № 9 се променя на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”.

Наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за хора с психични разстройства”, с. Гложене, ул. „Йонко Милев” № 9 се променя на „Защитено жилище за лица с психични разстройства”.

Решение

№ 521

Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй да се проведе на 12.09.2018 г. от 17,30 часа в кметство Хърлец, сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”.

 


Решение №503
23.07.2018

 

ПРОТОКОЛ № 54 от 20.07.2018 г.
/извънредно/
 

Решение

№ 503
Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 – „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”.

Решение №484 до №502
10.07.2018
ПРОТОКОЛ № 53 от 05.07.2018 г.
 

Решение
№ 484 

Включва нова точка в дневния ред.

Решение
№ 485

Приема нова Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 486
Приема Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
Решение
№ 487
Приема Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй. Приема Комисия за разглеждане на подадени документи и осъществяване на контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция и други медицински манипулации.
Решение
№ 488
Определя представители от Общински съвет, Козлодуй в Комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Козлодуй.
Решение
№ 489
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие” гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 490
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 407 000,00 лв. /четиристотин и седем хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”, по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 491
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 99 000,00
лв. /деветдесет и девет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Козлодуй” по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 492
Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 395 000,00 лв. /триста деветдесет и пет хиляди лева/ по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”, по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
Решение
№ 493
Увеличава общата численост на персонала, на пряко подчинение на кмета на Общината с 1 нова щатна бройка - Длъжностно лице по защита на личните данни, която да се
финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.08.2018 г.
Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности” с 1 нова щатна бройка – Младши експерт „Зелена система”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.08.2018 г., като бройките в дирекцията от 12 стават 13.
Решение
№ 494
Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2018 г. за
управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с отдаване под
наем на общинско помещение, представляващо част от сграда на ОДЗ „Радост”, с площ
70 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”.
Решение
№ 495
Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2018 г. за
управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с отдаване под
наем на общинско помещение, представляващо партерна част в сграда на ОДЗ
„Радост”, с площ 120 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, община Козлодуй, ул. „Васил
Воденичарски”.
Решение
№ 496
Дава съгласие да се измени и допълни т. 8 от решение № 407 по протокол № 45 от 25.01.2018 г. на Общински съвет, Козлодуй, като думите „90%” се заменят със „100%” и след думите „до 85 км” се добавя „които влизат в осигурителния и облагаемия доход”.
Решение
№ 497
Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето на Община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 498
Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 499
Отменя решение № 607 по протокол № 35 от 22.12.2006 г. на Общински съвет, Козлодуй. Дава съгласие получения от МОН за Община Козлодуй автобус марка „OTOVOL – IVECO” с per. № BP 9012 ВС, считано от 01.08.2018 г. да се предостави за ползване, управление и стопанисване на Община Козлодуй, като преимуществен ползвател на превозното средство е СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.
Решение
№ 500
Одобрява участието на Община Козлодуй в Учредителен комитет за създаване на Организация за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР).
Решение
№ 501
Дава съгласие Община Козлодуй да стане член на Асоциацията на българските градове и региони.
Решението не се приема.
Решение
№ 502
Приема текст на Становище от Общински съвет, Козлодуй относно намаляване дължината на предвидената за изграждане канализационна мрежа за агломерация Козлодуй във връзка с РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца.

Решение №483
21.06.2018
ПРОТОКОЛ № 52 от 20.06.2018 г.
/извънредно/

 

 

 Решение

№ 483
Общински съвет Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да предостави оперативни средства на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан под формата на временен безлихвен заем за осъществяване на дейности по проект „Природата няма граници“ (Naturehasnoborders) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Решение №468 до №482
13.06.2018
ПРОТОКОЛ № 51 от 31.05.2018 г.
 
Решение
№ 468
Община Козлодуй да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране местни приходи от бюджета на община Козлодуй на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй в размер на 52 700,00 за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”.
Решение
№ 469
В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 3 през 2018 г., изменя наемната цена по т. 11, 12 и 13, както следва: 11. Пом. № 4 с площ 12,5 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец; 12. Пом. № 5 с площ 27 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец; 13. Пом. № 6 с площ 38 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец в бившата сграда на Данъчно управление.
Решение
№ 470
Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 год. с отдаване под наем на част от помещение (28 кв.м.) в новата сграда на СУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, с предназначение лавка за срок от 3 години.
Решение
№ 471
Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 64 кв. м. РЗП към съществуваща сграда с ид. 37798.512.24.2, находяща се в гр. Козлодуй, ж. к. 2А, до бл. 65 (сграда – бивша Гранична полиция). Правото на пристрояване и надстрояване се учредява на Галя Матеева за изграждане на обект: Сграда за услуги „Дом за красота”.
Решение
№ 472
Приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 473
Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 474
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор Улици по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй.”
Решение
№ 475
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор Площи по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев/ и обновяване на парк в централната част на с. Гложене,”
Решение
№ 476
Одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2016 г. на стойност 438 496,78 лв. без ДДС и 526 196,14 лв. с ДДС и Приложение № 2 за 2017 г. на стойност 89 918,10 лв. и 107 901,72 лв. с ДДС, за преминаване в управление на АВиК, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.
Решение
№ 477
Приема Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 478
Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 479
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г.
Решение
№ 480
Възлага на кмета на общината да внесе в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца списък с приоритетните обекти на община Козлодуй за изграждане и ремонти на ВиК съоръжения с настоятелно искане обектите да бъдат включени в Инвестиционната програма на Асоциацията през 2018 и 2019 г. и в Подробната инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД, гр. Враца за срока на договора му с АВиК, гр. Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
Решение
№ 481
Добавя нова т. 5 в дневния ред за извънредно заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г.
Решение
№ 482
Дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва в извънредно заседание на ОС на АВиК, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook