Съкратен вариант на решенията

Решение №533 до №544
06.11.2018

ПРОТОКОЛ № 5
7 от 26.10.2018 г.
/проведено в кметство Бутан/Решение

№ 533
Включва нови точки в дневния ред.

Решение

№ 534
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с продажба на общински имот, находящ се в с. Хърлец, ул. „Георги Димитров” № 43 с площ 984 кв.м., отреден за жилищно строителство.Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 6890,00 без ДДС.

Решение

№ 535
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., с продажба на общински...

Решение №522 до №532
14.09.2018

ПРОТОКОЛ № 56 от 12.09.2018 г.

Решение

№ 522
Приема Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2018/2019 г.

Решение

№ 523
Приема информация за резултатите от прилагането на Наредба № 21 на Общински съвет, Козлодуй за записване, преместване и отписване на децата в детските градини на територията на община Козлодуй. Предложенията за изменения и допълнения в Наредба № 21 да бъдат обсъдени след извършване на анализ за тяхната законосъобразност и целесъобразност до края на календарната година. При необходимост общинска администрация да изготви доклад с мотиви за изменения...

Решение №504 до №521
03.09.2018

ПРОТОКОЛ № 55 от 30.08.2018 г.

Решение
№ 504

Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 505
Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Решение

№ 506 
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Решение

№ 507
Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Козлодуй за 2017 г.

Решение

№ 508
Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на Община Козлодуй за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Решение

№ 509
Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 407 по протокол № 45/25.01.2018 г. бюджет...

Решение №503
23.07.2018

 

ПРОТОКОЛ № 54 от 20.07.2018 г.
/извънредно/
 

Решение

№ 503
Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 – „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”.

Решение №484 до №502
10.07.2018
ПРОТОКОЛ № 53 от 05.07.2018 г.
 

Решение
№ 484 

Включва нова точка в дневния ред.

Решение
№ 485

Приема нова Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 486
Приема Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община...

Решение №483
21.06.2018
ПРОТОКОЛ № 52 от 20.06.2018 г.
/извънредно/

 

 

 Решение

№ 483
Общински съвет Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да предостави оперативни средства на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан под формата на временен безлихвен заем за осъществяване на дейности по проект „Природата няма граници“ (Naturehasnoborders) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook