Съкратен вариант на решенията

Решение №396 до №405
12.01.2018ПРОТОКОЛ № 44 от 11.01.2018 г.

 

Решение
№ 396

Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.
Решение
 № 397
Утвърждава Програма за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност” за 2018 г.
Решение
 № 398
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”
Решение
 № 399
Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2018 г., съгласно Прил. № 1. Одобрява необходими разходи за План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2018 г., съгласно Приложение № 1, на обща стойност 2 637 297 лв.

Решение
 № 400

Приема Отчет на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
Решение
 № 401

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:Прогнозни приходи в размер на 550 000 лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2; Прогнозни приходи в размер на 500 000 лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем, описани в Приложение № 3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 50 000 лв.

Решение
 № 402
Одобрява изготвените пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г., които оценки да  бъдат начални цени за продажба.
Решение
 № 403
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища в община Козлодуй.
Решение
 № 404
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет за придобиване и стопанисване на кучета – домашни любимци и за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Козлодуй.
Решение
 № 405
Приема Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2018 г.

 


Решение №382 до №395
29.12.2017

ПРОТОКОЛ № 43 от 21.12.2017 г.

 

Решение
№ 382

Включва нова точка в дневния ред.

Решение
№ 383

Увеличава общата численост на персонала в Кметство Крива бара с 1 щатна бройка – работник-поддръжка, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2018 г., като бройките в кметството от 2 стават 3.

Решение
№ 384

Увеличава плана на приходите и разходите по бюджета на община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 385
Приема община Козлодуй да подпомага обучението на двама студенти от община Козлодуй – един в направление „Педагогика”, област „Педагогически науки”, с приоритет по специалности Математика, Физика, Химия, Английски език, Логопедия или ресурсен учител и един в направление „Медицина”, област „Здравеопазване и спорт”, специалност „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра” от учебната 2018/2019 г. Необходимите средства в размер на 3 100 лв. да се заложат в бюджета на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 386
Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба  на общински поземлен имот с номер 545004, ЕКАТТЕ 77548, находящ се в землището на с. Хърлец, местност „Мерата”, община Козлодуй, с площ 1,002 дка и начин на трайно ползване: друга селищна територия. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския поземлен имот в размер на 6 513,00 лв., която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
Решение
№ 387
Приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на Сертификат клас В и одобрява образец на Сертификат за инвестиция клас В.
Решение
№ 388
Приема План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020 г.).
Решение
№ 389
ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, съвместно с представители от общинската администрация и ръководствата на читалищата от общината да преразгледат Механизма за разпределяне на общинската годишна субсидия на читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй.
Решение
№ 390
Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2018 г. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сума в размер на 60 000 лв.
Решение
№ 391
Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 392
Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018-2021 г. и План за действие за изпълнение на Програмата.
Решение
№ 393
Приема Общински екологичен календар за 2018 г. и план – сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 18 180 лв., необходима за реализиране на дейностите по Общински екологичен календар за 2018 г.
Решение
№ 394
Отменя решение № 372 по протокол № 41 от 30.11.2017 г.
Решение
№ 395
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Проект „Красива България”, с проект: „Вътрешен ремонт на административна сграда на община Козлодуй. След одобрение да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 52 % от общия бюджет на проектното предложение в размер на 79 160,81 лв. от бюджета на община Козлодуй за 2018 г.

Решение №365 до №381
07.12.2017

ПРОТОКОЛ № 42 от 05.12.2017 г.
/извънредно/

 

Решение
№ 380

Определя д-р Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева за представител на община Козлодуй в състава на комисията за изработване на Областна здравна карта на област Враца.

Решение
№ 381

Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства пред ПУДООС с проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй”.

 


ПРОТОКОЛ № 41 от 30.11.2017 г.

 

Решение
№ 367

1. Да не се променя собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години.
2. Община Козлодуй да придобие собствеността върху изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество.
3. Одобрява Анекс № 1 към Споразумение за партньорство - Общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа се споразумяват, че за гарантиране на устойчивостта на инвестицията по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, по BG16M10P002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Решение
 № 368

1. Община Козлодуй осигурява от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО оборотни средства за финансиране на данък върху добавената стойност (ДДС) за дейностите по проектно предложение “Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово”, преди данъкът да бъде възстановен от НАП, както следва: Финансиране на 25% (двадесет и пет процента) от оборотните средства,необходими за покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране и за дейности, общи за проектното предложение, но не повече от размера на натрупаните отчисления; Финансиране на оборотните средства, необходими за покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на територията на община Козлодуй, но не повече от размера на натрупаните отчисления;
2. Финансирането ще се осъществи от отчисленията по чл. 64 от ЗУО при условие, че след възстановяване на ДДС от НАП, общината се задължава да внесе по банковата сметка на РИОСВ – Враца възстановената сума.

Решение
 № 369
Дава съгласие община Козлодуй да осигури наличния финансов ресурс в размер на 206 450,00 /двеста и шест хиляди четиристотин и петдесет/ лева от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за осигуряване на собствен принос (съфинансиране) за доизграждане на Клетка № 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Оряхово.
Решение
 № 370
Отлага вземането на решение за допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 545004, находящ се в с. Хърлец, местност „Мерата” за следващо заседание на Общинския съвет - изготвяне на нова данъчна и нова пазарна оценка.

Решение
 № 371

Определя нови пазарни цени на общинските земеделски имоти № 543001, № 543002, 543003, 543004, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, местност „Мерата”, с. Хърлец.
Решение
 № 372
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти с № 543001 с площ 1,248 дка, № 543002 с площ 1,179 дка, № 543003 с площ 1,568 дка и № 543004 с площ 1,383 дка, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, местност „Мерата”, с. Хърлец,
Решение
 № 373
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 743002, ЕКАТТЕ 07116, с площ 0,797 дка, начин на трайно ползване: НМ извън регулация, находящ се в землището на с. Бутан.
Решение
 № 374
Приема Отчет за изразходените средства за реализиране на Програма „Ботеви дни 2017 г.”
Решение
 № 375
Приема Програма „Ботеви дни 2018 г.” и план-сметка за необходимите финансови средства за нейното реализиране - 46 300 лв.
Решение
 № 376
Приема Общински културен календар за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране - 71 990 лв.
Решение
 № 377
Приема Общински спортен календар за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране - 35 900 лв.
Решение
№ 378
Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране - 39 750 лв.
Решение
 № 379
Приема разпределение на средства, съобразно Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове – 15 000 лв.

 

ПРОТОКОЛ № 40 от 21.11.2017 г. 
/извънредно/

 

Решение
№ 365

Приема становище на ПК по законност, във връзка със Заповед № ПО-07-21/03.11.2017 г. на Областния управител на област Враца, с която се връща за ново обсъждане решение № 361 по протокол № 39/31.10.2017 г. на Общински съвет, Козлодуй.

Решение
№ 366

Приема повторно решение № 361 по протокол № 39 от 31.10.2017 г.

 


Решение №358 до №364
02.11.2017

 

ПРОТОКОЛ № 39 от 31.10.2017 г.

 

Решение
№ 358

1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.

Решение
№ 359

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Освободител” и ул. „Ломска” до кръстовището с обходен път – тригодишно изпълнение” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2018, 2019 и 2020 година при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 20% финансиране от общинския бюджет.

Решение
№ 360

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 244 по протокол № 26 от 31.01.2017 г. бюджет на община Козлодуй за 2017 г. със сумата от 5107,24 лв. – собствени приходи на училища и детски градини.

Решение
№ 361

1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на терен с площ 15,00 кв.м. срещу месечна наемна цена от 2,90 лв./кв.м. без ДДС, находящ се в с. Гложене, бул. „Ленин”, І-ва зона, с предназначение: терен за монтаж на преместваем павилион за продажба на промишлени стоки.

Решение
№ 362

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.

Решение
№ 363

1. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” с 1 щатна бройка – младши експерт „Екология и зелена система”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2018 г., като бройките в дирекцията от 13 стават 14.
2. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Местни данъци и такси”, с 1 щатна бройка – младши експерт „Местни данъци и такси”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2018 г., като бройките в дирекцията от 7 стават 8.
3. Одобрява числеността на общинската администрация във функция „Изпълнително – законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 94,5 щатни бройки.

Решение
№ 364

1. Възлага на кмета на общината разработването на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на сертификат В.

Решение №352 до №357
23.10.2017

 

ПРОТОКОЛ № 38 от 18.10.2017 г.

Решение
№ 352

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия.

Решение
№ 353

Приема Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.

Решение
№ 354

В т. 1, 1.4. от свое решение № 328 по протокол № 36/05.09.2017 г. числото „11” се заменя с цифрата „9”.

Решение
№ 355

Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на офис № 4, ет. 2, сграда „Бизнес център” в гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” с площ 14 кв.м. и предназначение: за офис.

Решение
№ 356

Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти: № 543001 с площ 1,248 дка.; № 543002 с площ 1,179 дка.; № 543003 с площ 1,568 дка. и № 543004 с площ 1,383 дка., IV-та категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, м. „Мерата”, с. Хърлец, община Козлодуй.
Решението не се приема.

Решение
№ 357

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.

 


Решение №344 до №351
03.10.2017

 

ПРОТОКОЛ № 37 от 28.09.2017 г.

 

Решение
№ 344

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 225 717,50 лв.(двеста двадесет и пет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0078-C01/13.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на общинска администрация, гр. Козлодуй”, сключен между община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 345

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 59 808, 14 лв. (петдесет и девет хиляди осемстотин и осем лева и четиринадесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 346

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 30 172, 05 лв.(тридесет хиляди сто седемдесет и два лева и пет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0085-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 347

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 281 763,83 лв.(двеста осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и три лева и осемдесет и три стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0080-C01/09.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „В.Левски”, гр. Козлодуй, столовата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс „ сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 348

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 283 507,79 лв.(двеста осемдесет и три хиляди петстотин и седем лева и седемдесет стотинки) покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0081-C01/20.10.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.

Решение
№ 349

1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 445 000,00 лв (четиристотин четиридесет и пет хиляди лева) по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „В.Левски”, гр. Козлодуй, столовата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй по Оперативна програма „Региони в растеж”(2014-2020 г.), която сума се отрази в бюджета на Община Козлодуй за 2017 г.

Решение
№ 350

1. Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програмата INTERREG-V-A Румъния-България, приоритетна ос: 2 Зелен регион, специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси/културно наследство, с проект : „Балкански културен поход – развитие на потенциала на културното наследство чрез съвместни туристически продукти в трансграничния регион Румъния-България”.

Решение
№ 351

1. Дава съгласие Община Козлодуй да разработи и кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. При одобрение на проектното предложение Община Козлодуй да създаде социално предприятие „Обществена пералня и почистване по домове и офиси”

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook