Съкратен вариант на решенията

Решение №468 до №482
13.06.2018
ПРОТОКОЛ № 51 от 31.05.2018 г.
 
Решение
№ 468
Община Козлодуй да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране местни приходи от бюджета на община Козлодуй на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй в размер на 52 700,00 за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”.
Решение
№ 469
В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 3 през 2018 г., изменя наемната цена по т. 11, 12 и 13, както следва: 11. Пом. № 4 с площ 12,5 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец; 12. Пом. № 5 с площ 27 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец; 13. Пом. № 6 с площ 38 кв.м. – 1,80 лв./кв.м/месец в бившата сграда на Данъчно управление.
Решение
№ 470
Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 год. с отдаване под наем на част от помещение (28 кв.м.) в новата сграда на СУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, с предназначение лавка за срок от 3 години.
Решение
№ 471
Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 64 кв. м. РЗП към съществуваща сграда с ид. 37798.512.24.2, находяща се в гр. Козлодуй, ж. к. 2А, до бл. 65 (сграда – бивша Гранична полиция). Правото на пристрояване и надстрояване се учредява на Галя Матеева за изграждане на обект: Сграда за услуги „Дом за красота”.
Решение
№ 472
Приема Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 473
Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.
Решение
№ 474
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор Улици по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй.”
Решение
№ 475
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент по процедура чрез подбор Площи по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй /реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев/ и обновяване на парк в централната част на с. Гложене,”
Решение
№ 476
Одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2016 г. на стойност 438 496,78 лв. без ДДС и 526 196,14 лв. с ДДС и Приложение № 2 за 2017 г. на стойност 89 918,10 лв. и 107 901,72 лв. с ДДС, за преминаване в управление на АВиК, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от ЗВ.
Решение
№ 477
Приема Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 478
Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 479
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г.
Решение
№ 480
Възлага на кмета на общината да внесе в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца списък с приоритетните обекти на община Козлодуй за изграждане и ремонти на ВиК съоръжения с настоятелно искане обектите да бъдат включени в Инвестиционната програма на Асоциацията през 2018 и 2019 г. и в Подробната инвестиционна програма на оператора „ВиК” ООД, гр. Враца за срока на договора му с АВиК, гр. Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
Решение
№ 481
Добавя нова т. 5 в дневния ред за извънредно заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г.
Решение
№ 482
Дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва в извънредно заседание на ОС на АВиК, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, насрочено за 11.06.2018 г.

Решение № 467
08.05.2018


ПРОТОКОЛ № 50 от 30.04.2018 г.

/извънредно/ 

Решение
№ 467

Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.


Решение №446 до №466
26.04.2018

ПРОТОКОЛ № 49 от 22.04.2018 г.
/проведено в с. Арбанаси/

 

 

Решение
№ 446

Включва нови точки в дневния ред.

Решение
№ 447

Приема анализ за финансовото, материалното и кадрово осигуряване на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2017 г.

Решение
№ 448

Приема годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 449

Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.

Решението не се приема.

Оспорена процедура по гласуването.

Повторно гласуване със следв. реш. № 450.

Решение
№ 450

Допълва Приложение № 2 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с учредяване отстъпено право на строеж върху общински имот представляващ незастроен терен с ид. 37798.501.43, площ 2 160 кв.м., начин на трайно ползване на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 181, УПИ № ХІ, ул. „Васил Воденичарски”, гр. Козлодуй. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 73 440 лв. без ДДС.

Решението не се приема.

Повторно гласуване с реш. № 467.

Решение
№ 451
Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2018 г. с продажба на поземлен имот с ид. 37798.501.81, УПИ № ХХІ, площ от 5 174 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в кв. 259, гр. Козлодуй; поземлен имот с ид. 37798.501.2, УПИ № ІІІ,  площ от 2 468 кв.м., начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; находящ се в кв. 259, гр. Козлодуй. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските поземлени имоти, които оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите, както следва: за имот с ид. 37798.501.81 в кв. 259 от ЗРП – 338 900 лв., за имот с ид. 37798.501.2 в кв. 259 от ЗРП – 161 650 лв.
Решение
№ 452
Упълномощава  кмета  на  Община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 16 195,00 лева за обезпечаване на 100 % от размера на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие” –  Разплащателна  агенция.
Решение
№ 453
Одобрява Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
Решение
№ 454
Дава съгласие „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, с. Гложене да продължи да функционира с капацитет 10 места, „Защитено жилище за лица с психични разстройства”, с. Гложене да продължи да функционира с капацитет 10 места. При освобождаване на място се преустанови настаняването на нови потребители до достигане на максимално определения капацитет от 8 места.
Решение
№ 455
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
Решение
№ 456
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 на Общински съвет за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.
Решение
№ 457
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879” гр. Козлодуй през 2017 г.
Решение
№ 458
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране  от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927” с. Хърлец през 2017 г.
Решение
№ 459
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899” с. Гложене през 2017 г.
Решение
№ 460
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от  НЧ „Заря - 1911” с. Бутан през 2017 г.
Решение
№ 461
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926” с. Крива бара през 2017 г.
Решение
№ 462
Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца да участва в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, насрочено за 30.04.2018 г. от 13.00 часа. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Петя Пламенова Иванова-Николова – главен юрисконсулт на община Козлодуй, със същите правомощия.
Решение
№ 463
Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Памела Красимирова Георгиева и Ивайло Красимиров Георгиев.
Решение
№ 464
Възлага на Председателя на Общински съвет, Козлодуй да упълномощи адвокат за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 6759/2017 г. по описа на Върховен административен съд.
Решение
№ 465

Намалява частта на Капиталовия списък  (Приложение № 3) чрез съответните дейности и параграфи поради сключени договори на по-ниска стойност.

Увеличава капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи.

Премахва от капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи.

Решение
№ 466
Дава съгласие СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан да участва като партньор на Техникум „Стефан Милку”, гр. Калафат в изпълнението на проект „Природата няма граници”, по Програма за трансгранично сътрудничество: Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020. Средствата за съфинансиране в размер на 2 % от общата стойност на проекта – 3930,55 евро /три хиляди деветстотин и тридесет евро и петдесет и пет цента/ ще бъдат осигурени от бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан. 

 

 

Решение №442 до №445


ПРОТОКОЛ № 48 от 11.04.2018 г.

/извънредно/ 

 

Решение
№ 442

Включва нова точка в дневния ред.

Решение
№ 443
Одобрява и дава съгласие Кметът да сключи споразумение за партньорство с Община Медведжа от Република Сърбия във връзка с подаване на проектно предложение „Балкански туристически мост – природата и традицията заедно” по Програма INTERREG-IPA.
Решение
№ 444
Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програмата INTERREG-IPA трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с проектно предложение „Бълкански туристически мост – природата и традицията заедно” по Приоритетна ос:1 Устойчив туризъм, Специфична цел: 1.2 Трансграничен туристически продукт, в срок 23.04.2018 г.
Решение
№ 445
Следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй да се проведе на 23.04.2018 г. в с. Арбанаси, обл. Велико Търново.

 


Решение №422 до №441
26.03.2018

 ПРОТОКОЛ № 47 от 22.03.2018 г.

 

Решение
№ 422

Включва нови точки в дневния ред.

Решение
 № 423

Приема за сведение информация от Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй на територията на община Козлодуй за 2017 г.

Решение
 № 424

Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2017 г.

Решение
 № 425

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй през 2017 г.

Решение
 № 426

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Решение
 № 427

Приема Мониторингов доклад за изпълнените през 2017 г. дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 – 2017 г.)

Решение
 № 428

Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2017 г. в община Козлодуй и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. в община Козлодуй.

Решение
 № 429

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй 2015-2020 г. за 2017 г.

Решение
 № 430

Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2018 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни. Приема Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй.

Решение
 № 431

Увеличава общата численост на персонала в Дирекция „Хуманитарни дейности” от 13 на 14 бройки, в отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”, от 6 на 7 бройки, в рамките на общата численост на персонала за общинска администрация, считано от 01.04.2018 г.

Решение
 № 432

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за предоставяне в управление на Асоциацията по  водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца – канализация по ул. „Г. Димитров”, гр. Козлодуй.

Решение
 № 433

Одобрява ПУП - ПРЗ за изменението на ЗРП на с. Хърлец за квартали 63а, кв. 110, кв. 119 и кв. 120, обхващащи улици – част от ул. „Александър Стамболийски”, „Г. С. Раковски”, „Т. Каблешков”, „Драва” и „Витоша”.

Решение
 № 434

 Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 16 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2018 г. и се изчисляват на база издадени карти от  превозвача ЕТ „Антон Иванов” гр. Козлодуй.

Решение
 № 435

 Дава съгласие да се актуализира приетия бюджет на община Козлодуй за 2018 г. със сумата от 80 931,00 лв. - СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ДГ „Радост”, гр. Козлодуй, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение
 № 436

Упълномощава  кмета  на  община Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  80 975,00 лв. за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане на предварителните разходи по договор за отпускане на финансова помощ № 06/07/2/0/00537/ 19.02.2018 г. по подмярка 7.2 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежащи към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Решение
 № 437

Определя Проект „Реконструкция на парк в централната част на с. Гложене” като приоритетен и го включва в Индикативната таблица на Общински план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020 г., Приоритетна област на въздействие 2.6: Подобряване на физическата среда в населените места.

Решение
 № 438

Приема Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен доклад за младежта за 2017 г. в изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г.

Решение
 № 439

Приема Общински план за младежта за 2018 г.

Решение
 № 440
Създава ПК по ЗПКОНПИ към ОбС и заличава ПК по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ.
Решение
 № 441
Утвърждава образец на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 46 от ЗПКОНПИ.

Решение №419 до №421
19.02.2018

 ПРОТОКОЛ № 46 от 15.02.2018 г.

 

Решение
№ 419

Приема Декларация за подкрепа на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
Решение
 № 420
Приема Обръщение към Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с предложения, свързани с кризата с общинското здравеопазване.
Решение
 № 421

Дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Врацa, да участва при приемане на Бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената  територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2018 г., Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г., Отчет за дейността за 2017 г., Годишен финансов отчет за 2017 г.

При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов.

Решение №406 до №418
26.01.2018

 

ПРОТОКОЛ № 45 от 25.01.2018 г.

 

Решение
№ 406

Включва нова точка в дневния ред.
Решение
 № 407
Приема Бюджет на Община Козлодуй за 2018 г.
Решение
 № 408
Приема Статут на общинските жилища за 2018 г.
Решение
 № 409
Определя имоти – ЧОС, които подлежат на задължително застраховане.

Решение
 № 410

Одобрява частична промяна в административната структура на общинска администрация, в сила от 01.02.2018 г., дирекции УТСИД ФСД и УС.
Решение
 № 411
Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Решение
 № 412
Отменя свое решение № 359 по протокол № 39 от 31.10.2017 г.
Решение
 № 413
Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Освободител” и ул. „Ломска” до кръстовището с обходен път – двугодишно изпълнение” пред Фонд „РАО” за бюджетната 2019 и 2019 г. при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 20% финансиране от общинския бюджет.
Решение
 № 414
Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г.
Решение
 № 415
Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ І и ІІ, представляващи част от поземлен имот № 431004 в местност „Мерата”, землището на с. Гложене – частна общинска собственост с отреждане „за гробищен парк” с цел урегулиране на заснетите граници при запазване на отреждането му и съобразяване с наличния по западната граница вътрешен път – тупик.
Решение
 № 416
Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Хърлец – 1 260,00 лв.
Решение
 № 417
Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Гложене – 1 350,00 лв.
Решение
 № 418
Определя нов размер на месечното трудово възнаграждение на кмета на кметство с. Крива бара – 930,00  лв.

 

 

 


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook