Протоколи 2007 - 2011

ПРОТОКОЛ №56
11.10.2011

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 56

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА

11 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 11.10.2011 година от 09.30 часа се проведе последното заседание на Общински съвет Козлодуй, мандат 2007 – 2011 година.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха: Мирослав Маринов, Валери Ончев и Бойчо Боянов.

След проверка на кворума заседанието бе открито и ръководено от г-жа Мая Занева, председател на ОбС, която предложи следния проект за


Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

...


ПРОТОКОЛ №55
20.09.2011

П Р О Т О К О Л

№ 55

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 19 СЕПТЕМВРИ  2011 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 19.09.2011 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 11 (единадесет)  общински  съветници.

Отсъстваха: Иван Иванов, Светлана Генова, Мирослав Маринов, Валери Ончев, Милко Торбов, Борислав Борисов, Юлиян Симов, Марийка Костова, Цоло Цолов и Огнемир Симов.


ПРОТОКОЛ №54
07.09.2011

П Р О Т О К О Л

№ 54

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 01 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА, В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 01.09.2011 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 15 (петнадесет) общински съветници.

Отсъстваха: Светлана Генова,  Венцислав Горанов,  Мирослав Маринов,  Валери Ончев, Милко Торбов  и  Марийка Костова.


ПРОТОКОЛ №53
22.08.2011

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  53

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ ОТ 18 АВГУСТ 2011 ГОДИНА

Днес 18.08.2011 година, във връзка с предложение на Мая Занева – председател на Общински съвет Козлодуй относно: Отпускане на финансова помощ за спешно започване на лечение на д-р Валери Стефанов Ончев – общински съветник, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с чл.101 от ПОДОСНКВОА се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет гр. Козлодуй на бързо и неотложно

РЕШЕНИЕ № 626

...


ПРОТОКОЛ №52
26.07.2011

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

52

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 26.07. 2011 ГОДИНА

Днес 26.07.2011 година, във връзка с предложения № 61.00-66/19.07.2011 г и № 61.00-67/19.07.2011 г на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Присъединяване към Конвент на Кметовете и включване на община, Козлодуй като партньор по проект “CONURBANT “ и Включване на община Козлодуй като партньор по проект “DONAUREGIONEN+ “ , в съответствие с чл. 101 от ПОДОСНКВОА се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързо и неотложно...


ПРОТОКОЛ №51
13.07.2011

П Р О Т О К О Л

№ 51

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮЛИ 2011 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

Днес, 11.07.2011 година от 09.30 часа се проведе заседане на Общински съвет,

Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха: Иван Иванов, Георги Гьошев и Бойчо Боянов.

След проверка на кворума заседанието бе открито и ръководено от г-жа Мая Занева, председател на Общински съвет, която предложи следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на...

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook